Nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft met de werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. In dit pensioenakkoord is in hoofdlijnen aangegeven hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen te zien. Een aantal zaken zijn al duidelijk, maar er moeten ook nog veel delen verder uitgewerkt worden. Via deze webpagina houden we je graag op de hoogte over de ontwikkelingen.

Aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel
Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties een project gestart om aan de slag te gaan met het pensioenakkoord. Op grond van het pensioenakkoord moeten keuzes gemaakt worden over een nieuwe pensioenregeling. Afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op het pensioenakkoord. In 2022 zullen HEINEKEN en de werknemersorganisaties zich focussen op het maken van een keuze op hoofdlijnen. Deze keuzes moeten in een later stadium verder uitgewerkt worden. De nieuwe pensioenregeling zal uiterlijk per 1 januari 2027 in gaan.

Indien er meer informatie hierover beschikbaar is, dan zullen wij die met u delen.


Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?
Het huidige pensioenstelsel nu heeft een aantal kwetsbaarheden. Het feit dat mensen ouder worden en er onzekerheid bestaat ten aanzien van de beleggingsrendementen en de te hanteren rente maakt dat deze risico’s het huidige stelsel moet veranderen. De AOW-leeftijd en de pensioen(richt)leeftijd zijn al omhoog gegaan.

Ook blijven mensen veel minder dan vroeger tot aan hun pensioen bij dezelfde werkgever, maar het huidige pensioenstelsel gaat daar nog wel van uit. Het huidige pensioenstelsel sluit daarom niet goed aan op de veranderde arbeidsmarkt.

Ons pensioenstelsel moet met de tijd mee veranderen om deze kwetsbaarheden op te lossen.

Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk? – YouTube


Wat blijft behouden?
In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit het huidige stelsel behouden, namelijk het opbouwen van pensioen als arbeidsvoorwaarde waarvoor zowel door de werkgever als de werknemer premie wordt betaald. Er is nog steeds sprake van het delen van de risico’s. Daardoor kunnen we economische tegenvallers beter aan dan wanneer ieder voor zich handelt.


Wat verandert er?
De dekkingsgraad en rekenrente spelen geen rol meer en we gaan naar een pensioen dat meebeweegt met de economie. In goede tijden gaat het pensioen omhoog, in slechte economische tijden gaat het omlaag. Er kan wel een reserve worden opgebouwd voor mindere tijden om schokken op te vangen.

 

Uitkomsten deelnemersenquête

Lees meer over de uitkomsten van de deelnemersenquête.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.