Beleggingsbeleid

De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) beheert een pensioenvermogen van ca. 4,5 miljard Euro voor haar deelnemers in dienst van Heineken Beheer Nederland B.V. en gelieerde ondernemingen.

Ons doel is er voor te zorgen dat de door de werkgever toegezegde pensioenen te zijner tijd uitbetaald kunnen worden. Het vermogen van het HPF moet dus voldoende zijn om op lange termijn aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Ontvangen premies en beleggingsopbrengsten worden daarom zorgvuldig (her)belegd. Om de premies zo laag mogelijk te houden zijn de inspanningen van het HPF erop gericht met het belegd vermogen een zo hoog mogelijk rendement te halen tegen verantwoorde / aanvaardbare risico’s. Met andere woorden: het HPF streeft niet naar rendementsmaximalisatie, maar naar rendementsoptimalisatie.

Het beleggingsbeleid van het HPF is gebaseerd op een lange termijn visie. Deze lange termijn visie is afgestemd op de verplichtingen van het HPF, die uit de pensioenregeling voortvloeien.

De pensioenverplichtingen veranderen door onder andere salarisstijgingen, aanpassing van de ingegane pensioenen (indexatie) en demografische ontwikkelingen (o.a. vergrijzing). Die veranderingen worden berekend in een zogenoemde ALM studie; een Asset Liability Management studie.

Een ALM-studie zet de toekomstige pensioenverplichtingen en de beleggingen in een model tegen elkaar af. Daarnaast spelen in dit model nog andere externe factoren en toekomstverwachtingen een rol. Het HPF bepaalt op deze manier welke lange termijnrisico’s zij kan en wil lopen, en stemt haar beleggingsbeleid hier op af. Elke drie jaar wordt de ALM-studie geactualiseerd.

ALM & strategisch beleggingsbeleid

Met behulp van de ALM-studie en de vastgestelde investment beliefs bepaalt het bestuur het ALM-beleggingsbeleid. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de risicohouding van het fonds. In het bestuur van het HPF zijn zowel de werkgever als de werknemers vertegenwoordigd. Het bestuur wordt tevens geadviseerd door de Beleggingscommissie.

Aan de hand van het ALM-beleid bepaalt het bestuur het strategische beleggingsbeleid. Het strategische beleid wordt vastgelegd in het Beleggingsplan en staat in principe voor een jaar vast.

In het beleggingsbeleid is de verdeling van de gelden over de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden (obligaties) vastgelegd. Ook zijn er in het beleggingsbeleid diverse restricties, criteria en doelstellingen opgenomen.

Actueel beleggingsbeleid

Naast het ALM en strategische beleid, heeft het HPF een actueel beleggingsbeleid. Er zijn door het bestuur bandbreedtes bepaald waarbinnen het actuele beleggingsbeleid kan afwijken van de neutrale wegingen. Op het actuele beleggingsbeleid is “automatische rebalancing, tenzij” van toepassing. Dat houdt in dat elk kwartaal wordt vastgesteld of er boven en/of ondergrenzen zijn bereikt, indien dit het geval is zullen de beleggingen volgens vastgestelde regels worden gerebalanced (bijgesteld). Het bestuur heeft het actuele beleggingsbeleid (binnen opgestelde kaders en restricties) gedelegeerd aan de Beleggingscommissie. De uitvoeringsorganisatie heeft een implementatiemandaat van het bestuur gekregen.

In beginsel worden de beleggingen uitbesteed aan externe vermogensbeheerders, met uitzondering van de operationele taken die het bestuur expliciet gemandateerd heeft aan de uitvoeringsorganisatie. Voor het aanstellen en implementeren van een externe vermogensbeheerder beschikt het fonds over een door het bestuur vastgestelde procedure. Ook beschikt het pensioenfonds over een procedure voor het monitoren en evalueren van de externe managers en worden de risico’s van het pensioenfonds uitgebreid gemonitord (zoals renterisico, valutarisico etc.).