Beleid faciliteiten en beloningen

Het HPF voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling, het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s -, en het voorkomen van het maken van kosten die niet in het belang zijn van belanghebbenden bij het HPF.

De beloning is onafhankelijk van het rendement van de beleggingsportefeuille. De afwegingen van eventuele duurzaamheidsrisico’s worden daardoor niet beïnvloed door het beloningsbeleid van bestuurders of medewerkers.

Het beloningsbeleid voldoet aan de wettelijke eisen uit de Sustainable Financial Disclosure Regulation, het Besluit Financieel Toetsingskader, de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB.

Voor het personeel in dienst van het pensioenfonds sluiten we aan bij het beloningsbeleid van HEINEKEN. De beloningen zijn in principe vast en niet gerelateerd aan prestaties. Conform het beloningsbeleid van HEINEKEN wordt hier in een enkel geval van afgeweken. Hierbij is dan wel sprake van een variabele of prestatiegerelateerde beloning. Waar sprake is van een variabele of prestatiegerelateerde beloning zorgt het bestuur ervoor dat de beloning niet gerelateerd is aan de financiële prestaties van het fonds, en derhalve geen reden vormt voor het nemen van ongewenste besluiten en risico’s.

Voor het bestuur, de externe BC-leden, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht heeft het HPF een Beleid faciliteiten en beloning opgesteld. De beloningen zijn vast en niet gerelateerd aan prestaties.

Raadpleeg het faciliteitenbeleid hier.