Financieel crisisplan

Om tijdig en slagvaardig te kunnen reageren op financiële crisissen kent het HPF een financieel crisisplan. In het crisisplan is opgenomen welke maatregelen bij een crisis beschikbaar zijn, wat de impact van deze maatregelen is en welke procedures doorlopen dienen te worden.

Belangrijkste aspecten van het crisisplan zijn de evenwichtige belangenbehartiging (pensioengerechtigden, (gewezen) deelnemers en de werkgever) en mogelijke communicatie naar alle betrokkenen.

Het financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur op korte termijn effectief zou kunnen inzetten indien in korte tijd de dekkingsgraad zich zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de doelstelling van het HPF in gevaar komt. Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuur bepalen om af te wijken van de beschreven maatregelen.