Communicatiebeleid

Het Heineken Pensioenfonds streeft naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid voor wat betreft de uitvoering van de pensioenregeling. In verband hiermee dient het Heineken Pensioenfonds te zorgen voor een adequaat communicatiebeleid. Dit beleid is er op gericht om de belanghebbenden per doelgroep te allen tijde op volledige, transparante en begrijpelijke wijze voor te lichten over de pensioen- en andere regelingen die het pensioenfonds uitvoert, de pensioenresultaten, de (financiële) gang van zaken bij het Heineken Pensioenfonds en over alle relevante veranderingen die daarmee te maken hebben. Hiertoe heeft het Heineken Pensioenfonds tevens afspraken gemaakt met Heineken over de praktische uitvoering.

In lijn hiermee heeft het Heineken Pensioenfonds een communicatieplan opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de communicatie-eisen zoals die zijn neergelegd in de pensioenwet- en regelgeving. Op basis van dit communicatieplan heeft het Heineken Pensioenfonds de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Informatie beschikbaar stellen: het tijdig beschikbaar stellen van begrijpelijke informatie waarbij tenminste wordt voldaan aan de uitgangspunten op grond van de wet- en regelgeving;
 2. Pensioenbewustwording: de deelnemer heeft – zowel voor zichzelf als in het algemeen – een idee van de pensioenregeling waaraan hij/zij deelneemt (inclusief de relevante veranderingen) en is zich bewust van het belang van het pensioen, waarbij een houding wordt gecreëerd dat de deelnemer beseft dat pensioen een waardevolle arbeidsvoorwaarde is;
 3. Persoonlijke informatie: elke belanghebbende krijgt informatie die aansluit op de informatiebehoefte en kenmerken van de belanghebbende;
 4. Pensioeninzicht: elke belanghebbende heeft voldoende inzicht in de betrokken regeling om te weten waar en wanneer hij/zij zelf actie dient te ondernemen, wat de gevolgen zijn van belangrijke gebeurtenissen voor het pensioen en welke keuzes hij/zij kan maken; en
 5. Vertrouwen: elke belanghebbende heeft vertrouwen in de pensioenregeling en de goede uitvoering daarvan door het HPF.

De belangrijkste communicatiemiddelen die het Heineken Pensioenfonds inzet om deze doelstellingen te realiseren zijn:

 • Het (vijf)jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarin per (gewezen) deelnemer een overzicht wordt gegeven van de hoogte van de verworven pensioenaanspraken. Het UPO bevat ook informatie over de toeslagverlening en een opgave van de aan het desbetreffende of voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken;
 • De digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt ten minste vier keer per jaar en bevat informatie over de pensioenregeling en het Heineken Pensioenfonds;
 • Informatie en documenten (bijvoorbeeld pensioenreglementen en -brochures) die betrekking hebben op de pensioenregelingen en het pensioenfonds. Informatie wordt schriftelijk verstrekt indien dit op basis van de pensioenwet- en regelgeving verplicht is. Ook is het mogelijk informatie en documenten te downloaden van de website;
 • Het verkorte jaarverslag. Elke belanghebbende ontvangt hiervan een exemplaar;
 • De website van het Heineken Pensioenfonds die, onder meer, informatie biedt over de pensioenregelingen, belangrijke gebeurtenissen die een verandering ten aanzien van pensioenen met zich mee kunnen brengen, de organisatie en de financiële situatie van het Heineken Pensioenfonds alsmede belangrijke pensioengerelateerde ontwikkelingen en bestuursbesluiten;
 • De zogenaamde pensioenplanner. Actieve deelnemers die na 1949 zijn geboren kunnen via de website de pensioenplanner raadplegen;

Een persoonlijk gesprek met een medewerker van het Heineken Pensioenfonds. Elke deelnemer kan zich in een persoonlijk gesprek met een medewerker van het Heineken Pensioenfonds op één van de vestigingen van Heineken laten informeren over een specifiek pensioenonderwerp.