Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) / EU Taxonomie

Stichting Heineken Pensioenfonds (het HPF) voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de Europese informatieverschaffingsverordeningen (2019/2088, 2020/852 en 2022/1288) over duurzame beleggingen. Hieronder leest u hoe het HPF hieraan voldoet.

Artikel 3 (2019/2088; Transparantie van gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s)
Het HPF hanteert een beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (het MVB beleid). Met betrekking tot MVB is het onze overtuiging dat een gecontroleerde integratie van MVB aspecten in onze beleggingsstrategie en –beslissingen kan samengaan met het afstemmen van onze rendement/risicodoelstellingen van de beleggingen op onze ambitie de koopkracht van pensioenen in stand te houden. De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingsprocedures zijn te vinden in het MVB beleid.

Lees meer over ons MVB-beleid

Artikel 4 (2019/2088; Transparantie van ongunstige effecten op de duurzaamheid)
Op grond van de SFDR dient een pensioenfonds aan te geven of het de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt. Het bestuur van HPF heeft op 31 januari 2023 vastgesteld dat het HPF de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt.

SFDR verplicht onderstaande template te gebruiken om hierover te rapporteren.

Template Regulatory Technical Standards
PAI verklaring

Artikel 5 (2019/2088; Transparantie over beloningsbeleid)
Het HPF voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling, het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, en het voorkomen van het maken van kosten die niet in het belang zijn van de belanghebbenden van het HPF.

De beloning is onafhankelijk van het rendement van de beleggingsportefeuille. De afwegingen over eventuele duurzaamheidsrisico’s worden daardoor niet beïnvloed door het beloningsbeleid van bestuurders of medewerkers van het HPF.

Het beloningsbeleid voor het bestuur en medewerkers voldoet daarmee aan de wettelijke eisen uit de SFDR, het Besluit Financieel Toetsingskader, de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB.

Lees meer over ons beloningsbeleid

Artikel 8 (2019/2088; Transparantie van het promoten van ecologische of sociale kenmerken)
Het HPF classificeert zijn pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot. Het HPF heeft met de pensioenregeling duurzaam beleggen niet als doel, echter, het HPF heeft wel de visie dat het als lange termijn belegger kan bijdragen aan maatschappelijke lange termijn waarde creatie en wil daaraan invulling geven door maatschappelijk verantwoord beleggen te integreren in het beleggingsbeleid. Deze classificatie is onderdeel van de SFDR.

In het MVB beleid wordt toegelicht wat de doelstellingen van het HPF zijn inzake duurzaam beleggen en hoe aan de duurzaamheidskenmerken wordt voldaan (pagina 6 van het Duurzaamheidsverslag 2021). Daarnaast wordt er informatie verschaft over de door het fonds gehanteerde methodologieën (paragraaf 1.3 van het Duurzaamheidsverslag 2021), referentiebenchmarks, ESG indicatoren (paragraaf 1.3.1. van het Duurzaamheidsverslag 2021), gegevensbronnen en screeningcriteria (paragraaf 1.3.2 van het Duurzaamheidsverslag).

Overzicht per beleggingscategorie
In onderstaand overzicht is per beleggingscategorie waarin het HPF belegt, weergegeven
welke methoden worden gehanteerd voor de uitvoering van het MVB beleid.

Templates Regulatory Technical Standards
Precontractuele informatie
Productinformatie op de website

EU Taxonomie (2020/852)
De EU Taxonomie is een classificatiesysteem dat inzicht geeft in welke financiële producten of economische activiteiten duurzaam of “groen” zijn en welke niet. Hierbij ligt de focus op het klimaat (ecologische duurzaamheid). Het idee achter de EU Taxonomie is greenwashing van financiële producten tegen te gaan en een eenduidige definitie van duurzaam te hanteren.
Het HPF dient bepaalde informatie onder deze Taxonomie verordening bekend te maken. Hoewel er mogelijk beleggingen in onze portefeuille zijn die bijdragen aan een milieudoelstelling volgens de Taxonomie verordening, kan het HPF nog niet aangeven hoe en in welke mate de beleggingen in onze portefeuille beleggingen zijn in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt onder de Taxonomie verordening. Dit komt omdat er onvoldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare data van de onderliggende beleggingen beschikbaar is. Vooralsnog geven wij daarom aan dat 0% van onze beleggingen economische activiteiten betreffen die als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt onder de Taxonomie verordening.

Het HPF houdt deze situatie actief in de gaten en wanneer het oordeelt dat het over voldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare gegevens over de beleggingen van de portefeuille(s) beschikt, zal het HPF de bovenstaande beschrijvingen verstrekken.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstig afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op  taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.