Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Het HPF voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de Europese informatieverschaffingsverordening over duurzame beleggingen. Hieronder leest u hoe het HPF hieraan voldoet.

Publicatie informatie integratie duurzaamheidsrisico’s (artikel 3)
Het HPF hanteert een beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (het MVB beleid). Daarin wordt rekening gehouden met milieu, sociale en governance overwegingen, ook wel aangeduid als ESG. Het is hierbij onze overtuiging dat een gecontroleerde integratie van deze aspecten in onze beleggingsstrategie en –beslissingen kan samengaan met het afstemmen van onze rendement/risicodoelstellingen van de beleggingen op onze ambitie de koopkracht van pensioenen te behouden. De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingsprocedures zijn te vinden in ons MVB-beleid.

Lees meer over ons MVB-beleid

Due diligence: ongunstige effecten op de duurzaamheid (artikel 4)
Op grond van de SFDR dient een pensioenfonds aan te geven of zij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt.

Het HPF weegt verschillende ESG criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter, het HPF weegt niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 4 van de SFDR. Het HPF heeft hiervoor de volgende redenen:

  • De technische specificaties van het SFDR waaraan deze rapportage dient te voldoen, zijn nog niet definitief door de EU vastgesteld. De verwachting is dat dit per 1 januari 2022 wel het geval zal zijn.
  • Ook heeft het HPF gekozen voor het hanteren van bepaalde ESG criteria als maatstaf voor de gevolgen op duurzaamheidsfactoren die aansluiten bij de visie van het pensioenfonds. Het HPF volgt hierin dus niet exact de door SFDR geformuleerde indicatoren.
  • Tenslotte geldt voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen dat zij over een groot aantal indicatoren moeten rapporteren. Het fonds is daarbij ook afhankelijk van de gegevens over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders en andere data providers kunnen aanbieden. Ook deze marktpartijen zijn nog druk doende om dergelijke rapportages te realiseren.

Het HPF wil in 2022 toetsen of het aan de SFDR rapportageverplichtingen kan voldoen, voordat een definitieve beslissing hieromtrent genomen wordt. Volgens de SFDR heeft het HPF deze mogelijkheid tot uitstel.

Transparantie over beloningsbeleid (artikel 5)
Het HPF voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling, het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, en het voorkomen van het maken van kosten die niet in het belang zijn van belanghebbenden van het HPF.

De beloning is onafhankelijk van het rendement van de beleggingsportefeuille. De afwegingen van eventuele duurzaamheidsrisico’s worden daardoor niet beïnvloed door het beloningsbeleid van bestuurders of medewerkers.

Het beloningsbeleid voor het bestuur en werknemers van het pensioenfonds voldoet daarmee aan de wettelijke eisen uit de SFDR, het Besluit Financieel Toetsingskader, de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB.

Lees meer over ons beloningsbeleid

Classificatie van de pensioenregeling: promoten van ecologische of sociale kenmerken (artikel 8)
Het HPF classificeert zijn pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot, waarbij gedeeltelijk in duurzame producten wordt belegd. Het HPF heeft met de pensioenregeling duurzaam beleggen niet als doel, echter, het HPF heeft wel de visie dat het als lange termijn belegger kan bijdragen aan maatschappelijke lange termijn waarde creatie en wil daaraan invulling geven door maatschappelijk verantwoord beleggen te integreren in het beleggingsbeleid. Dit betekent dat het HPF bij beleggingsbeslissingen in het gehele beleggingsproces rekening houdt met milieu‐, sociale en governance factoren. Deze classificatie is onderdeel van de SFDR.

In het MVB beleid wordt toegelicht wat de doelstellingen van het HPF zijn inzake duurzaam beleggen en hoe aan de duurzaamheidskenmerken wordt voldaan. Daarnaast wordt er informatie verschaft over de door het fonds gehanteerde methodologieën, referentiebenchmarks, ESG indicatoren, gegevensbronnen en screeningcriteria.

Overzicht per beleggingscategorie
In onderstaand overzicht is per beleggingscategorie waar het HPF in belegt, weergegeven
welke methoden worden gehanteerd voor de uitvoering van het ESG-beleid.

 

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.