Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Heineken Pensioenfonds (HPF) hanteert een beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Daarbij wordt aandacht besteed aan milieu, sociale en governance overwegingen. Er wordt o.a. gestemd op aandeelhoudersvergaderingen, een dialoog met bedrijven aangegaan (engagement), deelgenomen aan collectieve rechtszaken (class actions) en worden uitsluitingscriteria toegepast.

VBDO-onderzoek
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzoekt jaarlijks de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland op het gebied van verantwoord beleggen. Het HPF is in 2020 op de 45ste plaats geëindigd.

Missie, Visie en Lange termijn MVB-doelstelling

Het bestuur besteedt regelmatig aandacht aan de vormgeving van het MVB-beleid en het MVB-beleid wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd. Het bestuur heeft daarbij de volgende missie, visie en lange termijn doelstelling vastgesteld.

Missie
Het pensioenfonds houdt bij de uitvoering van de pensioenregeling rekening met de gevolgen van zijn handelen voor de maatschappij.

Visie
Het pensioenfonds wil middels het MVB beleid blijk geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en trachten het voor risico gecorrigeerde financiële rendement te verbeteren. Bij deze visie zijn de visies van de stakeholders meegewogen.

Lange termijn (>10 jaar) MVB-doelstelling
Het bewust rekening houden met ESG-factoren (milieu, sociale en governance aspecten) in de beleggingsprocessen bij alle beleggingscategorieën en er voor zorgen dat het MVB-beleid positief bijdraagt aan het risicorendementsprofiel van de beleggingen van het pensioenfonds en aan de maatschappij.

Daarnaast heeft het pensioenfonds Maatschappelijk Verantwoord Beleggen opgenomen in de investment beliefs van het fonds en worden de deelnemers middels enquêtes en bijeenkomsten gevraagd wat voor belang ze hechten aan Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.  

ESG-integratie
Het pensioenfonds beoordeelt het MVB-beleid van een potentiële beheerder tijdens het selectieproces. Bij het selecteren worden potentiële beheerders gevraagd naar hun MVB-beleid, hetgeen vervolgens wordt meegewogen in de beoordeling van de beheerder. Tevens wordt het MVB-beleid van bestaande beheerders periodiek gemonitord.

Stemmen en dialoog en collectieve rechtszaken
Het stemmen en engagement is gemandateerd aan de beheerder van de betreffende portefeuille.

Stemmen:
In geval van een aandelenbelegging middels een beleggingsfonds maakt de beheerder in principe wereldwijd gebruik van het stemrecht. Daar wordt door het pensioenfonds bij de selectie van een beleggingsfonds aandacht aan besteed.

In het geval van een belegging middels een discretionair beheerd mandaat, dient de beheerder namens het pensioenfonds gebruik te maken van het stemrecht. De beheerder rapporteert aan het pensioenfonds over de uitoefening van het stemrecht. Het HPF heeft een afspraak met de beheerders dat er gestemd wordt volgens richtlijnen die afgeleid zijn van het International Corporate Governance Network (ICGN).

Dialoog:
De beheerder voert dialogen om goede corporate governance, sociale en milieu aspecten te stimuleren. Ondernemingen worden aangemoedigd tot goed ondernemingsbestuur en het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Indien engagement bij een bedrijf uiteindelijk niet succesvol blijkt te zijn, kan door het pensioenfonds worden besloten het bedrijf uit te sluiten (zie de uitsluitingenlijst).

Collectieve rechtszaken:
Het pensioenfonds voert class actions tegen bedrijven die overtredingen hebben begaan en daardoor financiële schade hebben toegebracht aan aandeelhouders. Met behulp van deze class actions probeert het fonds de financiële schade voor het pensioenfonds vergoed te krijgen. Daarnaast wordt doormiddel van class actions geprobeerd de corporate governance in het algemeen te verbeteren.

Positieve selectie en impact investing 

Positieve selectie:
Positieve selectie is verweven in de manier waarop een van onze externe manager ESG factoren integreert in het beleggingsproces. Bij de andere externe managers heeft het fonds ervoor gekozen om alleen engagement toe passen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste belegt het fonds “passief, tenzij onmogelijk of onwenselijk” daar dit minder risico en kosten met zich mee brengt dan actief beheer.

De tweede reden hiervoor is dat indien het fonds middels alle externe managers positieve selectie toepast, het fonds geen mogelijkheid meer heeft om in dialoog te gaan met bedrijven die minder goed om gaan met MVB-aspecten.
Door niet bij alle managers positieve selectie toe te passen houdt het pensioenfonds de mogelijkheid open om ook bij deze bedrijven het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren middels engagement.

Impact investing:
Het pensioenfonds belegt in principe “passief, tenzij onmogelijk of onwenselijk” daar dit minder risico en kosten met zich mee brengt dan actief beheer. Het pensioenfonds heeft om deze reden gekozen geen impact investing toe te passen.

Beleid ten aanzien van beleggingen in vastgoed
Ten aanzien van beleggingen in vastgoed stimuleren we onze beheerders een duurzaamheidsbeleid te implementeren en onderdeel te laten zijn van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Daarnaast beleggen we in vastgoed fondsen die een ‘Green Star’ waardering hebben behaald in het jaarlijkse Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) onderzoek.

UN Global Compact principes en UN Principles for Responsible
Daar waar mogelijk vraagt het HPF alle beheerders de UN Global Compact principes en UN Principles for Responsible Investment (PRI) toe te passen.

Uitsluitingen
Het HPF belegt niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van landmijnen en clusterbommen. Bovendien belegt het pensioenfonds niet in bedrijven die in strijd handelen met het non-proliferatieverdrag of waarbij engagement uiteindelijk niet succesvol blijkt te zijn. Het non-proliferatieverdrag is een verdrag dat het bezit van kernwapens probeert te beperken. Het pensioenfonds heeft besloten niet te beleggen in bedrijven die in strijd handelen met dit verdrag en ook kan worden besloten niet in bedrijven te beleggen die na engagement niet bereid blijken te zijn verbeteringen door te voeren.

Daarnaast belegt het HPF niet in overheidsobligaties van landen die vallen onder het wapenembargo van de Verenigde Naties. Dit embargo betreft een handhavingsmaatregel om ernstige schending van mensenrechten of internationaal recht te veroordelen. Bovendien belegt het HPF niet in nieuw uitgegeven effecten en kapitaal- en geldmarktinstrumenten van geselecteerde entiteiten in Rusland.

Daarnaast moet de intern beheerde portefeuille in overheidsobligaties van ontwikkelde landen (investment grade obligaties) een gewogen gemiddelde ranking van 20 of lager hebben op basis van de laatst publiekelijk beschikbare RobecoSAM’s Country Sustainability Ranking.
In het jaarverslag zal melding gemaakt worden van het beleid van het HPF en zal verantwoording worden afgelegd over de uitvoering daarvan.

Uitsluitingslijst

Waarin belegt het HPF?
Hieronder tref je een lijst met de 120 grootste aandelen posities en de 50 grootste obligatie posities van het HPF.

Grootste beleggingen

Maatschappelijk verantwoord beleggen beleid managers HPF:
Het beleid van de door ons geselecteerde aandelenmanagers ter zake maatschappelijk verantwoord beleggen is te vinden via onderstaande links:

MVB beleid Robeco

MVB beleid State Street

Hoe de door ons geselecteerde aandelenmanagers precies invulling geven aan stemmen en engagement is te vinden via onderstaande links:

Active Ownership Client Report

Stewardship rapportage State Street 

Voting beleid Robeco

Voting beleid State Street

Meer informatie over het MVB-beleid is te vinden in het jaarverslag en in de nieuwsbrieven van het HPF.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.