Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Het Heineken Pensioenfonds (hierna: HPF) belegt een vermogen van ca. 4,0 miljard euro met als doel om met een zo goed mogelijk rendement bij een verantwoord risico de koopkracht van pensioenen zoveel mogelijk in stand te houden. Het HPF is daarbij van mening dat een goed pensioen genoten wordt in een wereld die het waard is om in te leven. Het is echter steeds minder vanzelfsprekend dat dat perspectief zich zonder gerichte inspanning zal realiseren. Daarom houdt het HPF in het beleggingsbeleid rekening met milieu- en sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Hoe het HPF dat doet, is vastgelegd in het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Naast MVB wordt ook de Engelse afkorting ESG voor Environmental, Social en Governance aspecten veel gebruikt. Ook wij gebruiken beide afkortingen als synoniemen.

Het HPF ziet het ontwikkelen van MVB beleid als een evolutionair proces. Het HPF wil op ieder moment een compleet, relevant en haalbaar MVB beleid hebben staan, dat zich aanpast en uitbreidt afhankelijk van opgedane ervaringen en ontwikkelingen in visie en expertise. Deze evolutionaire groei is onderdeel van het beleid. Gelijktijdig zijn ook maatschappelijke inzichten en marktpartijen in ontwikkeling, en komen er steeds meer en betere beleggingsproducten (van vermogensbeheerders) en analyse instrumenten (van dataproviders) waarmee het beleid van het HPF verder kan worden vormgegeven en uitgevoerd. Het HPF onderkent aldus dat het maatschappelijk verantwoord beleggen zich extern blijft ontwikkelen en wil hier in mee blijven gaan.

Het HPF heeft het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB Convenant) ondertekend. Hiermee onderschrijft het HPF de ‘OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen’ en de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ (UNGPs), en wordt het ‘OESO Richtsnoer voor Institutionele Beleggers’ als leidraad gehanteerd.

In 2020 heeft het HPF een nieuw MVB beleid opgesteld dat in lijn is met de in het IMVB Convenant vastgestelde standaarden. De MVB Visie, de MVB Beleggingsovertuiging en de MVB Doelstelling zijn opnieuw geformuleerd en zijn Leidende Principes vastgesteld, als onderdeel van de overkoepelende Visie, Beleggingsovertuigingen en Beleggingsdoelstellingen van het HPF als geheel. In 2021-2022 is de implementatie van dit MVB beleid vormgegeven en zijn de resultaten over 2021 in een eerste Duurzaamheidsverslag 2021 vastgelegd. Al doende beoogt het HPF een bijdrage te leveren aan maatschappelijke lange-termijn waardecreatie.

In 2022 heeft het HPF het MVB beleid verder ontwikkeld. Zo is als nadere invulling van ESG Integratie een klimaatdoelstelling geïntroduceerd die is afgeleid van het Klimaatakkoord van Parijs, is de reikwijdte van onze Engagement inspanning flink uitgebreid, zijn criteria om over te gaan tot Uitsluitingen verruimd, is een start gemaakt met Impact Investing binnen zowel onze aandelen- als onze staatsobligatieportefeuille, en is een bestuurslid aangewezen met MVB als speciaal aandachtsgebied. De rapportage over de uitvoering en resultaten van het beleid is beschikbaar uiterlijk zes maanden na jaareinde.

MVB Visie
Het HPF is van mening dat het als lange-termijn belegger en gezamenlijk met andere institutionele beleggers invloed heeft op de maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van ondernemingen en overheden, ook al is die invloed beperkt, niet altijd meetbaar, en doorgaans slechts merkbaar op de langere termijn. Het HPF erkent dat deze invloed een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, en wil daaraan invulling geven door maatschappelijk verantwoord beleggen te integreren in zijn beleggingsbeleid. Al doende beoogt het HPF een bijdrage te leveren aan
maatschappelijke lange-termijn waardecreatie.

Een essentieel uitgangspunt hierbij is dat sociale partners en deelnemers van het HPF het belangrijk vinden dat het HPF maatschappelijk verantwoord belegt. Het HPF wil een MVB beleid voeren dat aansluit bij de MVB ambities van HEINEKEN en waarin belanghebbenden zich herkennen. Het HPF wil transparant zijn over het gevoerde MVB beleid, en over de effecten van dit beleid, voor zover meetbaar en identificeerbaar.

Het belangrijkste element van de overkoepelende Visie van het HPF is de ambitie om binnen de risicohouding, financiële middelen en wettelijke kaders de koopkracht van pensioenen zo veel mogelijk in stand te houden. Het HPF wil de toevertrouwde gelden hiertoe op een maatschappelijk verantwoorde en prudente wijze beleggen, met als beleggingsdoelstelling dat de rendement risicoverhouding van de beleggingen op deze ambitie is afgestemd.

MVB Beleggingsovertuiging
Het is de MVB Beleggingsovertuiging van het HPF dat maatschappelijk verantwoord beleggen kan samengaan met de beleggingsdoelstelling de rendement-risicoverhouding van de beleggingen af te stemmen op deze ambitie tot koopkrachtbehoud van pensioenen.

MVB Doelstelling
De MVB Doelstelling van het HPF is om op een gecontroleerde en zichtbare wijze maatschappelijk verantwoord te beleggen.

  • [gecontroleerd] De hierboven genoemde MVB Beleggingsovertuiging zal hierbij gemonitord worden, en bijgestuurd worden indien de ambitie tot koopkrachtbehoud van pensioenen hierdoor in gevaar komt.
  • [zichtbaar] Ook zal er periodiek gerapporteerd worden, zowel intern als extern, over het gevoerde beleid, de uitvoering en de resultaten, zodat stakeholders hier kennis van kunnen nemen.

Leidende Principes
Om richting te geven aan de praktische invulling van het MVB beleid heeft het HPF vijf leidende principes geformuleerd. De eerder geformuleerde MVB Doelstelling is hierbij voor de volledigheid als eerste Leidende Principe opgenomen.

Duurzaamheidsverslag
In het Duurzaamheidsverslag 2022 wordt verslag gedaan over het MVB beleid (deel 1), en implementatie en resultaten (deel 2) over 2022.

Lees hier het Beleidsdeel van het Duurzaamheidsverslag 2022

Lees hier het Resultatendeel van het Duurzaamheidsverslag 2022

Lees hier de publicaties van de SRDII wetgeving en de SFDR wetgeving.

 

Uitsluitingenlijsten

De huidige uitsluitingenlijsten van bedrijven en landen zijn beschikbaar via onderstaande links.

Uitsluitingenlijst bedrijven

Uitsluitingenlijst landen

 

Vorige duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslag 2021