Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Het Heineken Pensioenfonds (HPF) belegt een vermogen van ruim vier miljard euro. Dit beleggen doen we om een zo goed mogelijk rendement te halen bij een verantwoord risico. Tegelijkertijd hebben we oog voor de maatschappelijke gevolgen van onze beleggingen; met onze beleggingen houden we rekening met milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Hoe we dat doen is vastgelegd in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB), dat een integraal onderdeel is van ons beleggingsbeleid. Naast MVB wordt ook de afkorting ESG veelal gebruikt als directe Engelse vertaling: Environmental, Social en Governance. Ook wij gebruiken beide afkortingen als synoniemen.

Het HPF heeft het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-convenant) ondertekend. Hiermee onderschrijft het HPF de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s), en wordt het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers als leidraad gehanteerd. Al doende beoogt HPF een bijdrage te leveren aan maatschappelijke lange termijn waardecreatie.


MVB Beleggingsovertuiging

In de visie van het HPF is het belangrijkste element de ambitie om binnen de risicohouding, financiële middelen en wettelijke kaders de koopkracht van pensioenen zo veel mogelijk in stand te houden. Het is de beleggingsovertuiging van het HPF dat maatschappelijk verantwoord beleggen kan samengaan met de beleggingsdoelstelling de rendement-risicoverhouding van de beleggingen af te stemmen op deze ambitie.


MVB Doelstelling

De MVB doelstelling van het HPF is om op een gecontroleerde en zichtbare wijze maatschappelijk verantwoord te beleggen. De MVB beleggingsovertuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen kan samengaan met de beleggingsdoelstelling de rendement‐risicoverhouding van de beleggingen af te stemmen op de ambitie tot behoud van koopkracht van pensioenen zal hierbij wel gemonitord en bijgestuurd worden indien deze ambitie hierdoor in gevaar komt (i.e. ‘gecontroleerd’). Ook zal er periodiek gerapporteerd worden, zowel intern als extern, over het gevoerde beleid, de uitvoering en de resultaten, zodat stakeholders hier kennis van kunnen nemen (i.e. ‘zichtbaar’).


Leidende Principes

Om richting te geven aan de praktische invulling van het MVB beleid heeft het HPF vijf leidende principes geformuleerd, waarbij bovengenoemde MVB doelstelling als eerste leidende principe is opgenomen.

 1. De MVB Doelstelling van het HPF is om op een gecontroleerde en zichtbare wijze maatschappelijk verantwoord te beleggen.
  De MVB beleggingsovertuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen kan samengaan met de beleggingsdoelstelling de rendement-risicoverhouding van de beleggingen af te stemmen op de ambitie tot behoud van koopkracht van pensioenen zal hierbij wel gemonitord en bijgestuurd worden indien deze ambitie hierdoor in gevaar komt (i.e. ‘gecontroleerd’). Ook zal er periodiek gerapporteerd worden, zowel intern als extern, over het gevoerde beleid, de uitvoering en de resultaten, zodat stakeholders hier kennis van kunnen nemen (i.e. ‘zichtbaar’).
 2. Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het Heineken Pensioenfonds is relevant en haalbaar, en zal zich ontwikkelen middels een gefaseerde ingroei zoals verwoord in het IMVB Convenant.
 3. Geïnspireerd door de duurzaamheidsthema’s van HEINEKEN en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, legt het Heineken Pensioenfonds de nadruk op de volgende drie thema’s:
  – Klimaat
  – Water
  – Mensenrechten
 4. Het Heineken Pensioenfonds ziet maatschappelijk verantwoord beleggen als een integraal onderdeel van het beleggingsproces, en zet hiervoor de geëigende instrumenten in.
  – ESG Integratie. Lees meer
  – Actief Beleggerschap. Lees meer
  – Uitsluiting. Lees meer
  – Impact investing. Lees meer
 5. Het Heineken Pensioenfonds geeft de voorkeur aan Engagement boven Uitsluiting.

Meer informatie over het MVB beleid is o.a. te vinden in het jaarverslag en in de nieuwsbrieven van het HPF.

Raadpleeg het MVB beleid

Lees de blog: ”Welke instrumenten gebruikt het Heineken Pensioenfonds voor maatschappelijk verantwoord beleggen?”

Lees de blog: ”Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij het Heineken Pensioenfonds ”

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.