Oudedagspensioen

Via Heineken neem je deel in de pensioenregeling van het Heineken Pensioenfonds en bouw je oudedagspensioen op. Dat oudedagspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt, maar je kunt er ook voor kiezen het pensioen vervroegd in te laten gaan. Jouw oudedagspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.

De pensioenregeling van Heineken is erop gericht dat je vanaf jouw pensionering een goed pensioeninkomen hebt. Het door jou te bereiken pensioen is afhankelijk van diverse factoren, zoals: 

  • de leeftijd waarop je aan de pensioenregeling bent gaan deelnemen;
  • het moment dat je met pensioen gaat; 
  • jouw salarisontwikkeling tijdens jouw dienstverband; 
  • de pensioenverhogingen die door het pensioenfonds tijdens jouw dienstverband worden toegekend. 

Je begint met het opbouwen van oudedagspensioen op het moment dat je bij Heineken in dienst treedt, ongeacht jouw leeftijd. 

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van het Heineken Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelneemt en het aantal jaren dat je deelneemt. Het oudedagspensioen wordt standaard vanaf jouw 68e jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het oudedagspensioen staat op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), welke in beginsel naar uw berichtenbox op MijnOverheid.nl wordt verzonden, en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

De pensioenregeling waaraan je deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het kan zijn dat niet het gehele brutoloon pensioengevend is. Voor wat onder het pensioengevend loon wordt verstaan, verwijzen wij naar artikel 5 van het Pensioenreglement. 

Daarnaast kent de pensioenregeling een pensioensalarisgrens die per 1 januari 2024 is vastgesteld op € 137.800,-. Over het eventuele salarisdeel boven deze grens wordt geen pensioen opgebouwd. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast conform het bepaalde in artikel 18a van de Wet op de Loonbelasting 1964. 

Je bouwt niet over jouw hele pensioengevend loon pensioen op. Jouw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van jouw pensioengevend loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. 

Over het pensioengevend loon minus de franchise bouw je jaarlijks 1,875% aan oudedagspensioen op. 

De pensioengrondslag is gelijk aan uw pensioengevend loon verminderd met de franchise. Het pensioengevend loon is gemaximeerd op een pensioensalarisgrens van  € 137.800,- (2024). Daarnaast zul je van de overheid AOW ontvangen. 

Voorbeeld 

Jouw pensioengevend loon is € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. Je bouwt in dat jaar 1,875% oudedagspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het oudedagspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaarlijks opgebouwde pensioenen plus de eventuele toeslagen. 

Wil je meer informatie en/of precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Bekijk het pensioenreglement of de brochure “Pensioenregeling voor deelnemers in dienst na 31-12-2005”.