Nieuws

Premie- en Toeslagbrief

15 januari 2021

Deze week is de premie- en toeslagbrief verstuurd. In de brief tref je de nieuwe premiepercentages, informatie over wijziging in de pensioenregeling en uitleg over waarom jouw pensioen dit jaar niet is verhoogd.

Wijziging van financiering pensioenopbouw bij volledige arbeidsongeschiktheid

28 december 2020

Per 1 januari 2021 vindt er een wijziging plaats in de financiering van de pensioenopbouw voor volledig arbeidsongeschikten. De werkgever heeft op verzoek van het pensioenfonds een koopsom betaald voor de pensioenopbouw van de huidige volledig arbeidsongeschikten.

Vernieuwde website

28 december 2020

De website van het HPF zal vanaf januari 2021 een ander uiterlijk hebben. De site wordt gebruiksvriendelijker en krijgt een strakker design. Kortom, houd onze website in de gaten!

Vacatures in het Bestuur namens pensioengerechtigden: oproep kandidaten

28 december 2020

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden, waarvan twee namens de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden.

Premies 2021

28 december 2020

De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het HPF heeft de premies voor het jaar 2021 vastgesteld.

Bijdrage zorgverzekeringswet

28 december 2020

De wettelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is in 2021 gestegen naar 5,7%. In 2020 was dit 5,45%. Het HPF houdt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in op de bruto pensioenbedragen. Hierdoor houd je netto in 2021 iets minder aan pensioen over. Het maximumbedrag waarover je de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is overigens gestegen naar € 58.311,-. In 2020 was dit € 57.232,-. De inhouding wijzigt dus ook als jouw bruto pensioenuitkering niet wijzigt.

Enquête Pensioenfonds over Effectiviteit van de communicatiemiddelen

26 november 2020

Het Heineken Pensioenfonds voert jouw pensioenregeling uit. Het pensioenfonds zet meerdere communicatiemiddelen in om met jou en de andere deelnemers te communiceren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat jij van onze communicatie vindt. Wij nodigen je dan ook van harte uit om de enquête in te vullen!

Dankwoord voormalig voorzitter bestuur Robin Hoytema van Konijnenburg en introductie nieuwe voorzitter Rogier Bouwman

2 oktober 2020

Dankwoord Robin Hoytema van Konijnenburg In 2005 kwam ik in het bestuur van het Heineken Pensioenfonds (HPF). En in 2014 mocht ik voorzitter worden.

Jaaroverzicht 2019

8 juli 2020

Het HPF moet jaarlijks een jaarverslag op te stellen. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid van de beleggingen in het afgelopen jaar en blikt ook kort vooruit.

Geen waardeoverdracht meer mogelijk

17 juni 2020

Het is vanaf juni niet meer mogelijk om, bij een overstap naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar, uw opgebouwde pensioen bij het HPF over te dragen van of naar die pensioenuitvoerder. .Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van zowel het HPF als de andere pensioenuitvoerder voldoende is.

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.