Gedragscode

Het Heineken Pensioenfonds heeft een Gedragscode opgesteld, welke is gebaseerd op de modelgedragscode van de Pensioenfederatie. In de Gedragscode zijn regels en richtlijnen opgenomen voor bestuursleden, medewerkers en andere verbonden personen en insiders van het pensioenfonds. Deze regels en richtlijnen hebben onder meer betrekking op voorkoming van conflicten van belangen tussen het Heineken Pensioenfonds en privé-belangen en voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het Heineken Pensioenfonds aanwezige of via het Heineken Pensioenfonds verkregen vertrouwelijke informatie.

Door middel van de Gedragscode kunnen integriteitrisico’s worden voorkomen. Daarnaast bevordert de Gedragscode de transparantie rondom gedragsregels en maakt aan alle betrokkenen duidelijk wat wel en niet geoorloofd is.

Met de Gedragscode geeft het Heineken Pensioenfonds mede invulling aan het waarborgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering als bedoeld in de pensioenwet- en regelgeving.