Privacy

Privacybeleid
Het Heineken Pensioenfonds voert jouw pensioenregeling uit. Om dit te kunnen doen, gebruikt het Heineken Pensioenfonds jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zijn nodig om jouw pensioenregeling op een correcte wijze uit te voeren en je correct te kunnen informeren over jouw persoonlijke pensioensituatie. 

Voor het gebruiken van persoonsgegevens moet het Heineken Pensioenfonds zich houden aan de regels die gelden voor de bescherming van persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we omgaan met persoonsgegevens. 

(Verwerken van) persoonsgegevens 
Het Heineken Pensioenfonds heeft persoonsgegevens van deelnemers, gewezen deelnemers, aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. Bijvoorbeeld jouw naam, of het IP-adres van jouw computer. Het Heineken Pensioenfonds kan je vragen om jouw persoonsgegevens. Ook krijgen we persoonsgegevens van jouw werkgever en andere instanties, zoals van het bevolkingsregister. 

Het ‘gebruiken’ van jouw persoonsgegevens wordt ook wel het ‘verwerken’ hiervan genoemd. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens van jou verwerken.  

De volgende soorten gegevens ‘verwerken’ wij: 
Achternaam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, salaris, partnergegevens, deeltijdfactor, bankrekeningnummer, samenlevingsovereenkomst, arbeidsverleden / dienstverbanden, polisnummer, BRP-nummer, aanspraken / pensioenrecht, arbeidsongeschiktheidsgegevens, voorkeurstaal, scheidingsdatum, echtscheidingsconvenant, wel / niet studerend, attestatie de vita, kopie identiteitsbewijs, handtekening, wel/niet gemoedsbezwaard, wel/niet voorkomen op sanctielijst (voorkomen van terrorisme financiering). 

Het bewaren van persoonsgegevens 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de pensioenregeling en het aantonen van jouw pensioenaanspraak of -recht, tenzij we verplicht zijn jouw gegevens langer te bewaren. Dit betekent dat de persoonsgegevens in veel gevallen bewaard blijven zolang jij en jouw nabestaanden in leven zijn. 

Na jouw overlijden en het overlijden van jouw nabestaanden kan het Heineken Pensioenfonds de gegevens bewaren in het kader van wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistische doeleinden. Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. 

Doelen 
We verwerken gegevens voor de volgende doelen: 

 • Verrichten van activiteiten die verband houden met een goede uitvoering van de statuten en pensioenregelingen  
 • Voldoen aan (pensioen)wet- en regelgeving
 • Vaststellen van de hoogte en uitbetaling van het pensioen
 • Berekenen, vaststellen en innen van premies
 • Behandelen van geschillen
 • Voorkoming van fraude; en 
 • Adequate communicatie met u en uw nabestaanden. 

Wij zijn verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en nemenmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Jouw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens 
Recht op informatie over de verwerking 
Wij informeren je over de verwerking van uw persoonsgegevens, zodra we jouw gegevens gaan verwerken. 

Recht op inzage  
Je mag jouw persoonsgegevens inzien. Wij verzoeken je hiervoor een verzoek in te dienen bij ons. 
Wij informeren je binnen een maand over de gegevens die wij verwerken. 

Recht op het verbeteren, aanpassen, beperken en verwijderen van jouw gegevens 
Jouw gegevens kunnen wij alleen aanpassen en verwijderen, zolang wij daarna nog kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Beperken houdt in dat je ons kunt vragen de verwerking stop te zetten. Wij berichten je binnen een maand na jouw verzoek of wij aan jouw verzoek (kunnen) voldoen. 

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 
Als je vindt dat jouw belang strijdig is met de doelen die wij nastreven, kun je bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Wij berichten je binnen een maand na jouw bezwaar of wij aan jouw bezwaar gehoor (kunnen) geven. 

Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens 
Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. 
Denk je dat wij jouw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Uitwisseling van jouw persoonsgegevens met derden 
Het kan nodig zijn om jouw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken of met hen uit te wisselen om de eerder genoemde doelen te kunnen realiseren. Wij stellen jouw gegevens alleen ter beschikking als de derde partij voldoet aan onze voorwaarden en de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 
Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan Keylane (die onze pensioenadministratie verzorgt). Daarnaast kunnen jouw gegevens verwerkt worden door: 

 • Openbare registers, waaronder het bevolkingsregister (zodat wij bijvoorbeeld uw adresgegevens kunnen bijhouden en uw eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen kunnen uitkeren na uw overlijden)
 • UWV (o.a. voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen)
 • Belastingdienst
 • MijnOverheid.nl (wij werken met de Berichtenbox van de overheid) 
 • Financieel, juridisch- en actuarieel adviseurs, die ons helpen bij het opstellen van de bijvoorbeeld de jaarstukken en ondersteunen bij geschillen.
 • Uitkeringsverwerkers (zij maken o.a. de bruto-netto berekeningen en jaaropgaves)
 • Mailverwerkers/drukkerijen (zij maken bijvoorbeeld het pensioenoverzicht)
 • Toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Archiefsystemen 
 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven, zodat de gegevens die wij verwerken goed beschermd zijn 
 • Onderzoeksinstanties, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Andere pensioenuitvoerders (wij hevelen pensioenen over in verband met waardeoverdrachten)

Vragen 
Als je vragen hebt over ons privacybeleid of een verzoek in wil dienen, kun je contact opnemen onze Functionaris Persoonsgegevens: 
Chantal Boekkooi 
Burgemeester Smeetsweg 1 
2382 PH Zoeterwoude 
chantal.boekkooi@heineken.com 
071-5457485 
 
Let op: Het Heineken Pensioenfonds kan dit privacybeleid wijzigen. Wij raden je daarom aan het privacybeleid af en toe opnieuw te bekijken.