Uitkomsten deelnemersenquête

19 mei 2022 | Nieuws

Wij hebben eind maart een deelnemersenquête uitgezet om je mening te vragen ten aanzien van je voorkeuren voor een nieuwe pensioenregeling. Uit deze enquête is gebleken dat je een stabiel pensioen erg belangrijk vindt en de risico’s graag deelt met de andere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Beleggingskeuzes laat een ruime meerderheid liever aan het pensioenfonds over. De uitkomsten zijn zeer nuttig bij de keuze voor een nieuwe pensioenregeling.

 

Respons

 

Resultaten deelnemersenquête
De enquête bevatte 10 vragen; 9 stellingen en een laatste vraag om het belang van de stellingen te rangschikken, waarbij 1 het belangrijkst wordt geacht en 8 het minst belangrijk. Hieronder zie je de uitkomst van de laatste vraag.

Eén stelling ging over hoeveel risico wij zouden moeten nemen met uw pensioengeld (stelling 4). Deze stelling is niet gerangschikt en was om ons inzicht te geven over het gewenste risico. Een grote meerderheid kiest voor een gemiddeld beleggingsrisico.

Hieronder geven wij de resultaten per stelling schematisch weer. Hierbij wordt de volgende legenda gehanteerd:

Stelling 9: Ik vind de hoogte en stabiliteit van mijn pensioenuitkering belangijker dan weten hoe mijn pensioen tot stand komt.

Stelling 3: Ik vind het gewenst dat het pensioenfonds een gemeenschappelijke buffer aanhoudt die ervoor zorgt dat mijn pensioen in economisch slechte tijden minder daalt, ook als dat betekent dat mijn pensioen in economisch goede tijden minder wordt verhoogd (omdat de gemeenschappelijke buffer dan weer gevuld moet worden).

Stelling 6: Ik laat beleggingskeuzes liever over aan de professionals bij het pensioenfonds, dan dat ik zelf beleggingskeuzes moet maken.

Stelling 1: Ik vind het voor een goede pensioenregeling belangrijk dat jongeren en ouderen (ook pensioengerechtigden) mee-en tegenvallers in de beleggingen met elkaar delen, dus solidair zijn met elkaar. Dit is voor mij belangrijker dan dat ik individuele beleggingskeuzes kan maken.

Stelling 2: Ik vind het belangrijk dat mensen die hetzelfde inkomen hebben hetzelfde pensioen krijgen: zij die in economisch slechte tijden pensioen opbouwen moeten hetzelfde pensioen krijgen als zij die in economisch goede tijden pensioen opbouwen.

Stelling 5: Ik wil zelf kunnen kiezen hoeveel risico wordt genomen bij het beleggen van mijn pensioengeld. (let op: dit is exclusief AOW; de AOW wordt namelijk niet door het pensioenfonds belegd en groeit jaarlijks automatisch mee met het minimumloon).

Stelling 7: Ik wil zelf kunnen kiezen tussen een vaste pensioenuitkering óf een naar verwachting hogere, maar wat minder zekere uitkering die ook verlaagd kan worden.

Stelling 8: Ik vind het belangrijk op de pensioendatum te kunnen besluiten mijn pensioen over te dragen naar een verzekeraar om uit te betalen.

Sociale partners aan zet
Naar verwachting maken sociale partners (werkgever HEINEKEN en vakbonden) vóór de zomer van 2022 een voorlopige keuze voor het type pensioenregeling. Deze keuze is aan hen, en niet aan het pensioenfonds. Zij maken de afweging tussen een solidaire premieregeling of een flexibele premieregeling. De uitkomsten van het onderzoek zijn daarbij zeer nuttig. Na deze keuze kan de pensioenregeling verder worden uitgewerkt. Het streven is per 1 januari 2025 over te stappen op de nieuwe pensioenregeling.

Lees meer op onze website over het nieuwe pensioenstelsel.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.