Wijzigingen in de pensioenregeling per 1-1-2024

21 december 2023 | Nieuws

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Waar mogelijk hebben we de huidige pensioenregeling alvast in lijn gebracht met de Wtp. We hebben de definities voor ‘partner’ en ‘wezen’ alvast aangepast. En in de pensioenregeling is de mogelijkheid opgenomen dat je jouw pensioen kunt vervroegen tot uiterlijk tien jaar voor jouw AOW-leeftijd.

Definitie partner 2024
De partner heeft bij overlijden recht op partnerpensioen. Per 1 januari 2024 wordt de definitie wanneer iemand een partner is, uitgebreid. Naast een partner door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap was iemand ook een partner als er een notarieel verleden een samenlevingscontract was. Per 1 januari 2024 is iemand ook een partner als een ‘gezamenlijke huishouding’ wordt gevoerd. Bij een ‘gezamenlijke huishouding’ moet de partner bij ons aangemeld worden. In de afbeelding (bron: www.werkenaanonspensioen.nl) hierna wordt uitgelegd wat een ‘gezamenlijke huishouding’ inhoudt . Onder de afbeelding staat uitleg in geschreven tekst.
Je hebt een gezamenlijke huishouding als er in een notarieel verleden een samenlevingscontract is of met een ondertekende samenlevingsverklaring waarin de deelnemer of gewezen deelnemer en de partner verklaren op hetzelfde adres te wonen en voor elkaar te zorgen. Als de deelnemer of gewezen deelnemer overlijdt en de partner was niet bij ons bekend, dan kan de partner alsnog aantonen dat er een gezamenlijke huishouding was om aanspraak te maken op partnerpensioen.

Zo toon je een gezamenlijke huishouding aan
We ontvangen van de partner een ondertekende samenlevingsverklaring waarin wordt aangetoond dat er een gezamenlijke huishouding was. Dat houdt in:

  • er is minimaal zes maanden samengewoond; of
  • er is uit de relatie een kind geboren of het kind is erkend door de ander; of
  • er is een huurcontract op de naam van beiden; of
  • een huis als gezamenlijk eigendom.

Definitie wezen 2024
Bij het overlijden van de ouder die bij ons pensioen opbouwt of heeft opgebouwd, heeft de wees recht op wezenpensioen. Per 1 januari 2024 heeft een wees aanspraak op het wezenpensioen tot de leeftijd van 25-jaar, onafhankelijk van het feit of de wees studeert. Voorheen werd het wezenpensioen uitgekeerd aan een wees tot de 18-jarige leeftijd. Tenzij de wees studeerde, dan werd het wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk de 27-jarige leeftijd.

Overname arbeidsongeschiktheidspensioen
De regelingen voor arbeidsongeschiktheidspensioen worden overgenomen door Centraal Beheer Achmea. Lees meer over deze wijziging in dit bericht op onze website.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.