Voorlopige voorkeursregeling: solidaire premieregeling

18 juni 2022 | Nieuws

HEINEKEN en de werknemersorganisaties hebben voorlopig voor de solidaire premieregeling als voorkeursregeling voor het nieuwe pensioenstelsel gekozen. Gestreefd wordt naar een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel van 1 januari 2025, de eerst mogelijke realistische datum voor een overgang.

Uit het deelnemersonderzoek dat is uitgezet door het Heineken Pensioenfonds blijkt dat de (voormalige) medewerkers van HEINEKEN (respons rate: 14,2%) het belangrijk vinden om een stabiel pensioen te hebben en de mee- en tegenvallers samen te delen. Beleggingskeuzes laat een meerderheid liever aan het pensioenfonds over. Deze uitkomsten zijn mede als input gebruikt voor het verder ontwerpen van de nieuwe pensioen regeling.

Pensioenfondsen kunnen in het nieuwe stelsel alleen zogenaamde beschikbare premieregelingen uitvoeren. Dat is een regeling waarbij de premie die wordt ingelegd in de pensioenregeling wordt afgesproken. De pensioenuitkering zelf wordt omgezet in een opbouw van kapitaal en het rendement beweegt mee met de financiële beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Gaat het financieel goed, dan wordt het pensioen verhoogd met het behaalde rendement. Gaat het economisch slechter en is het rendement negatief, dan wordt het pensioen lager.

Hieronder vindt u meer informatie over bevindingen uit de deelnemersenquête. Uit de deelnemersenquête van het Heineken Pensioenfonds is de wens om samen pensioen te regelen gebleken. Onder meer uit de grote voorkeur om in economisch goede tijden samen geld in te leggen in een reservepot (buffer). Deze buffer is beperkt, maar kan wanneer het slecht gaat met de economie, het pensioen tot op zekere hoogte beschermen. Ook is de mening dat er naar moet worden gestreefd om iedereen met hetzelfde inkomen ook hetzelfde pensioen te geven. Of iemand pensioen opbouwt in goede of slechte economische tijden zou niet mogen uitmaken. Solidariteit wordt door een meerderheid belangrijker gevonden dan zelf beleggingskeuzes maken. Mede op grond van de analyse van de uitkomsten van de deelnemersenquête vinden HEINEKEN en werknemersorganisaties de solidaire premieregeling de meest passende nieuwe pensioenregeling.

Echter zelf keuzes maken over hoeveel risico iemand wenst te nemen wordt ook wel belangrijk gevonden. Er is hierover verdeeldheid. Van de pensioengerechtigden wil 30% die keuze zelf maken. Degenen die nog niet met pensioen zijn hebben vaker die behoefte (circa 50%). En: hoe jonger, hoe vaker iemand de keuze wil hebben om meer risico te kunnen nemen. Wel wordt samen pensioen regelen door deze groep belangrijker gevonden. Bovendien kiest een grote meerderheid voor het gemiddelde risico bij de keuze voor de gewenste mate van risico bij het beleggen. Dit maakt het geven van keuzes om van het gemiddelde af te wijken naar onze mening minder belangrijk dan de onderlinge solidariteit en stabiliteit die in de solidaire premieregeling wordt geboden.

Gerelateerde berichten

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel: Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

1 juni 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer voor de Wet Toekomst pensioenen gestemd. Dit betekent dat er nu definitief een nieuw pensioenstelsel komt en dat de pensioenregeling van HEINEKEN in de komende jaren gaat veranderen.

Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Martin Bijnagte heeft in december helaas laten weten vanwege persoonlijke redenen het Verantwoordingsorgaan te verlaten. Het Heineken Pensioenfonds dankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar. In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacature namens de werkgever, een vacature namens de werknemers en een vacature namens de pensioengerechtigden. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact met ons op.