Vacatures in het Bestuur namens pensioengerechtigden: oproep kandidaten

28 december 2020 | Nieuws

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden, waarvan twee namens de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden.

Per 1 november 2021 en per 1 januari 2022 zijn er vacatures namens de pensioengerechtigden in het bestuur.

Vacature per 1 november 2021

Per 1 november 2021 is er een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden in het bestuur. Michiel Kamermans heeft aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap graag wil voorzetten. De Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH) heeft Michiel Kamermans opnieuw voorgedragen als bestuurslid.

Het bestuur van het HPF is van mening dat Michiel Kamermans een goede kandidaat is, maar biedt andere pensioengerechtigden eveneens de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen.

Wij zijn opzoek naar betrokken en kundige mensen die zich kandidaat willen stellen.

De eisen aan een kandidaat zijn opgenomen in het bijgevoegde voorlopige profiel.

Vacature per 1 januari 2022

Rob van den Berg heeft aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap graag per 1 januari 2022 wil beëindigen. De Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH) heeft Roelf Duursema voorgedragen als kandidaat.

Het bestuur van het HPF is van mening dat Roelf Duursema een goede kandidaat is, maar biedt andere pensioengerechtigden eveneens de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen.

Wij zijn opzoek naar betrokken en kundige mensen die zich eventueel ook kandidaat willen stellen.

De eisen aan een kandidaat zijn opgenomen in het bijgevoegde profiel.

Wie mogen zich kandidaat stellen?

Iedereen die een aanspraak heeft op ingegaan pensioen van het HPF, mag zich kandidaat stellen.

Kandidaatstelling

Je kunt je vóór de sluitingsdatum van de kandidaatstelling, te weten 17 januari 2021, schriftelijk aanmelden op het volgende correspondentieadres:
Stichting Heineken Pensioenfonds
T.a.v. Verkiezingscommissie Bestuur
Postbus 530
2380 BD Zoeterwoude

De aanmelding dient vergezeld te gaan van een document met daarop de naam en handtekening van ten minste vijfentwintig kiesgerechtigde pensioengerechtigden. Tevens ontvangen wij graag jouw motivatie om lid van het bestuur te worden.
Bij de aanmelding dienen de volgende documenten te worden overlegd:
1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
2. Een actueel curriculum vitae (CV) waarin ten minste is opgenomen:
1. Gevolgde opleiding en cursussen;
2. Werkervaring;
3. Nevenfuncties.
Zo nodig vraagt de verkiezingscommissie nog aanvullende informatie op.
Verder kunnen de volgende opleidingen deel uitmaken van het benoemingsproces:
– Het volgen van een (introductie)cursus met een positief eindresultaat; en
– Zo nodig één of meer opleidingen of introducties die zijn bedoeld om de aanwezige competenties te verhogen tot het niveau van de vereiste competenties.
Tot slot toetst De Nederlandsche Bank of de betreffende kandidaat geschikt is voor de functie.

Hoe ziet de planning er verder uit?

Een verkiezingscommissie, bestaande uit twee leden van het bestuur en de directie van de uitvoeringsorganisatie zal kandidaten die op basis van hun CV en de andere documenten geschikt worden geacht, uitnodigen voor een gesprek. Als naar aanleiding daarvan, de verkiezingscommissie oordeelt, dat er meer dan één geschikte kandidaat is, wordt er een kieslijst opgesteld. Vervolgens vinden er verkiezingen plaats in maart 2021. Hiervoor wordt een stemoproep aan alle pensioengerechtigden gezonden.
Zodra de gekwalificeerde en eventueel gekozen kandidaat bekend is, wordt deze benoemd.

Heb je vragen?

Indien je vragen hebt over bijvoorbeeld de taken van het bestuur, de vereisten van kandidaatstelling of de verkiezingsprocedure, dan kun je contact opnemen met Chantal Boekkooi (chantal.boekkooi@heineken.com) of met Rosalinde Oudendijk (rosalinde.oudendijk@heineken.com).

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.