Vacature lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied beleggingen

5 maart 2021 | Nieuws

Het Heineken Pensioenfonds (HPF) heeft een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht (RvT). De RvT bestaat uit drie leden. De leden van de RvT zullen worden benoemd en ontslagen door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

De RvT oefent integraal toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. Tevens stelt de RvT zich op als gesprekspartner van het bestuur. De leden van de RvT handelen steeds in het belang van de doelstelling van het HPF, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook.

Het bestuur en de RvT vergaderen minimaal 2 keer per jaar. Doel van de dialoog is dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het HPF en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Eisen geschiktheid aan leden van de raad van toezicht
Leden van de RvT zijn betrokken bij het bestuur, maar zij stellen zich tegelijkertijd zodanig onafhankelijk op dat belangentegenstellingen voorkomen worden. Zij hebben het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het bestuur.

Een lid van de RvT dient bij aanvang van de benoeming minimaal te beschikken over kennis op “Geschiktheidsniveau A” ten aanzien van de volgende drie deskundigheidsgebieden.

  1. Relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen, pensioensoorten en communicatie.
  2. Financiële en actuariële aspecten met name ten aanzien van beleggingen.
  3. Administratieve organisatie, interne controle en uitbreiding van werkzaamheden.

De RvT dient als collectief te functioneren op “Geschiktheidsniveau B”. Op dit moment is er een vacature voor een lid van de RvT die ten minste geschiktheidsniveau B heeft op de financiële en actuariële aspecten met name ten aanzien van beleggingen per 1 juli 2021.

Voorts beschikt het lid van de RvT bij voorkeur over operationele ervaring met het besturen van een organisatie.

Daarnaast moet de kandidaat voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als lid van de Raad van Toezicht naar behoren te vervullen.

De voltijdequivalent voor deze functie als lid van de RvT bedraagt 0,1.

Zie bijgaand de volledige profielschets.

Reageren op deze vacature en/of vragen
Bent u geïnteresseerd in deze functie en heeft u daarvoor ook de tijd beschikbaar? Maak dan uw belangstelling kenbaar door het sturen van een CV en sollicitatiebrief naar de Selectiecommissie via het mailadres chantal.boekkooi@heineken.com. Dit kan tot uiterlijk 18 april 2021.

Heeft u nog vragen over de procedure of de inhoud van de functie dan kunt u die vragen stellen aan Chantal Boekkooi via chantal.boekkooi@heineken.com. Indien gewenst belt zij u terug.

Gerelateerde berichten

Wisselingen in bestuur en VO

22 december 2022

Er zijn enkele wisselingen in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Nieuwe pensioenstelsel

22 december 2022

Het Heineken Pensioenfonds is gezamenlijk met HEINEKEN en de werknemersorganisaties in een project bezig om uit te werken hoe we over kunnen en willen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging regeling aanvullend partnerpensioen

22 december 2022

Per 1 januari 2023 wijzigt de regeling voor het Aanvullend Partnerpensioen.