Resultaten enquête effectiviteit communicatiemiddelen

25 februari 2021 | Nieuws

Eind 2020 hebben wij een enquête verstuurd om de effectiviteit van de communicatiemiddelen te toetsen. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers hebben de enquête per post ontvangen.Door een nieuw lettertype, dat het HPF als huisstijl hanteert, was het onderscheid tussen bepaalde letters dan wel niet of minimaal aanwezig. Veel deelnemers hebben alsnog op verzoek een juist wachtwoord ontvangen en de enquête ingevuld. Deelnemers die in het buitenland wonen hebben de brief veelal pas na de sluiting van de enquête ontvangen. Excuses voor het ongemak.

Iedereen die de enquête heeft ingevuld willen wij hiervoor hartelijk danken! Wij kunnen uit de resultaten goed afleiden welke communicatiemiddelen effectief zijn en welke communicatiemiddelen wij verder kunnen verbeteren.

Hieronder tref je de belangrijkste resultaten van de enquête.

Reactiepercentages
• In totaal heeft 11,48% van de deelnemers de enquête ingevuld (2017: 10,43%).
• De enquête is voornamelijk ingevuld door actieve deelnemers. Van de actieve deelnemers heeft 29,2% de enquête ingevuld.
• De enquête is door 11% van de gepensioneerden en 1,9% van de gewezen deelnemers (ex-werknemer die nog pensioenaanspraken bij het HPF heeft) ingevuld.

Gepensioneerden
Uit de enquête blijkt dat gepensioneerden goed geïnformeerd zijn en weten waar de voor hen relevante informatie te vinden is. De gepensioneerden zijn voornamelijk geïnteresseerd in de hoogte van het pensioen en een eventuele toeslag of korting hierop. In de premie- en toeslagbrief en het pensioenoverzicht verkrijgen zij hierover informatie. In de nieuwsbrief en de website kunnen zij geïnformeerd worden over de actualiteiten indien zij hier interesse voor hebben. Wij zijn van mening dat er in het kader van communicatie met de gepensioneerden vooralsnog geen directe verbeterpunten zijn.

Gewezen deelnemers
Slechts een zeer klein percentage van de gewezen deelnemers heeft de enquête ingevuld. Uit deze lage respons en uit de gegeven antwoorden blijkt dat wij weinig contact hebben met de gewezen deelnemers. Wij accepteren dit feit omdat de gewezen deelnemers veelal een kleine pensioenaanspraak hebben bij ons en veelal ergens anders werkzaam zijn en ook daar pensioen opbouwen. De premie- en toeslagbrief wordt alleen naar de gewezen deelnemers gestuurd indien er een toeslag of korting plaatsvindt. Wel krijgen de gewezen deelnemers ieder jaar het jaaroverzicht en hun pensioenoverzicht waarin de voor hen relevante informatie is opgenomen. Ook ontvangen zij op 58-jarige leeftijd een felicitatiekaart met daarin een link naar de pensioenplanner om deze planner bij hen onder de aandacht te brengen. In de nieuwsbrief en de website kunnen zij geïnformeerd worden over de actualiteiten indien zij hier interesse voor hebben. Wij zijn van mening dat er in het kader van communicatie met de gewezen deelnemers vooralsnog geen directe verbeterpunten zijn.

Actieve deelnemers
Uit de enquête blijkt dat de actieve deelnemers goed genoeg geïnformeerd zijn maar dat wij nog niet de interesse hebben gewekt voor het pensioen. De interesse voor pensioen varieert per leeftijdsgroep/fase in het werkzame leven. De actieve deelnemers verdelen wij daarom in drie groepen:
a. De deelnemers t/m 40 jaar (relatief jonge deelnemers)
b. De deelnemers 40 – 55 jaar (middengroep)
c. De deelnemers 55 – 68 jaar (deelnemers die vlak tegen de pensioenleeftijd aanzitten)

Groep a deelnemers t/m 40 jaar en groep b deelnemers 40-55 jaar
De resultaten van deze twee groepen zijn ongeveer gelijk. Bijna 70% geeft aan inhoudelijk op de hoogte te zijn van de pensioenregeling en het grootste gedeelte is zich ook bewust van pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde. Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat ze niet op de hoogte zijn van de momenten waarop er keuzes gemaakt kunnen worden. Daarnaast leest maar de helft van de deelnemers het Uniform Pensioenoverzicht. Het valt op dat veel deelnemers niet veel weten over hun pensioen. Dit terwijl het pensioen van groot belang is en zowel de deelnemers als de werkgever veel geld betalen voor het pensioen. Verder zijn de life events (zoals bijvoorbeeld samenwonen, trouwen en scheiden) met name relevant voor deze deelnemers. Wij willen ons daarom vooral daarop richten. Dit is al wel in 2020 gedaan met onze blogs, maar we willen de life events ook uitdrukkelijker terug laten komen op onze website en hiernaar verwijzen via andere communicatiemiddelen. Wij gaan dus enkele verbeterpunten doorvoeren ten aanzien van de communicatie met deze deelnemers.

Groep c deelnemers 55 – 68 jaar
De laatste groep (groep c) heeft regelmatig contact met de helpdesk. Tevens ontvangen zij op 58-jarige leeftijd een felicitatiekaart met daarin een link naar de pensioenplanner om deze planner bij hen onder de aandacht te brengen. Wij zijn van mening dat er in het kader van communicatie met deze deelnemers vooralsnog geen directe verbeterpunten zijn. Uiteraard zal de extra communicatie omtrent life events (zoals bijvoorbeeld samenwonen, trouwen en scheiden) ten behoeve van de deelnemers t/m 55 jaar ook beschikbaar zijn voor deze groep deelnemers.

Gerelateerde berichten

Pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel: ouderdomspensioen

28 maart 2024

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging) willen kiezen voor de solidaire pensioenregeling. Hierin worden mee- en tegenvallers samen opgevangen en wordt er collectief belegd. Daardoor zullen de pensioenen stabiel zijn. Komende maanden leggen we de nieuwe pensioenregeling in kleine stukjes aan je uit. We beginnen met het ouderdomspensioen. Dat is het pensioen dat je ontvangt als je stopt met werken.

Gevolgen verkoop Vrumona voor pensioen en PUM

6 februari 2024

Sinds 29 september 2023 is Vrumona geen onderdeel meer van HEINEKEN. De verkoop van Vrumona heeft een aantal gevolgen.

Veelgestelde vragen niet verhogen pensioenen per 1-1-2024

15 januari 2024

Naar aanleiding van het bericht dat de pensioenen per 1 januari 2024 niet worden verhoogd, zijn een aantal vragen gesteld. In dit bericht geven we antwoord op de veelgestelde vragen.