Resultaten enquête effectiviteit communicatiemiddelen

25 februari 2021 | Nieuws

Eind 2020 hebben wij een enquête verstuurd om de effectiviteit van de communicatiemiddelen te toetsen. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers hebben de enquête per post ontvangen.Door een nieuw lettertype, dat het HPF als huisstijl hanteert, was het onderscheid tussen bepaalde letters dan wel niet of minimaal aanwezig. Veel deelnemers hebben alsnog op verzoek een juist wachtwoord ontvangen en de enquête ingevuld. Deelnemers die in het buitenland wonen hebben de brief veelal pas na de sluiting van de enquête ontvangen. Excuses voor het ongemak.

Iedereen die de enquête heeft ingevuld willen wij hiervoor hartelijk danken! Wij kunnen uit de resultaten goed afleiden welke communicatiemiddelen effectief zijn en welke communicatiemiddelen wij verder kunnen verbeteren.

Hieronder tref je de belangrijkste resultaten van de enquête.

Reactiepercentages
• In totaal heeft 11,48% van de deelnemers de enquête ingevuld (2017: 10,43%).
• De enquête is voornamelijk ingevuld door actieve deelnemers. Van de actieve deelnemers heeft 29,2% de enquête ingevuld.
• De enquête is door 11% van de gepensioneerden en 1,9% van de gewezen deelnemers (ex-werknemer die nog pensioenaanspraken bij het HPF heeft) ingevuld.

Gepensioneerden
Uit de enquête blijkt dat gepensioneerden goed geïnformeerd zijn en weten waar de voor hen relevante informatie te vinden is. De gepensioneerden zijn voornamelijk geïnteresseerd in de hoogte van het pensioen en een eventuele toeslag of korting hierop. In de premie- en toeslagbrief en het pensioenoverzicht verkrijgen zij hierover informatie. In de nieuwsbrief en de website kunnen zij geïnformeerd worden over de actualiteiten indien zij hier interesse voor hebben. Wij zijn van mening dat er in het kader van communicatie met de gepensioneerden vooralsnog geen directe verbeterpunten zijn.

Gewezen deelnemers
Slechts een zeer klein percentage van de gewezen deelnemers heeft de enquête ingevuld. Uit deze lage respons en uit de gegeven antwoorden blijkt dat wij weinig contact hebben met de gewezen deelnemers. Wij accepteren dit feit omdat de gewezen deelnemers veelal een kleine pensioenaanspraak hebben bij ons en veelal ergens anders werkzaam zijn en ook daar pensioen opbouwen. De premie- en toeslagbrief wordt alleen naar de gewezen deelnemers gestuurd indien er een toeslag of korting plaatsvindt. Wel krijgen de gewezen deelnemers ieder jaar het jaaroverzicht en hun pensioenoverzicht waarin de voor hen relevante informatie is opgenomen. Ook ontvangen zij op 58-jarige leeftijd een felicitatiekaart met daarin een link naar de pensioenplanner om deze planner bij hen onder de aandacht te brengen. In de nieuwsbrief en de website kunnen zij geïnformeerd worden over de actualiteiten indien zij hier interesse voor hebben. Wij zijn van mening dat er in het kader van communicatie met de gewezen deelnemers vooralsnog geen directe verbeterpunten zijn.

Actieve deelnemers
Uit de enquête blijkt dat de actieve deelnemers goed genoeg geïnformeerd zijn maar dat wij nog niet de interesse hebben gewekt voor het pensioen. De interesse voor pensioen varieert per leeftijdsgroep/fase in het werkzame leven. De actieve deelnemers verdelen wij daarom in drie groepen:
a. De deelnemers t/m 40 jaar (relatief jonge deelnemers)
b. De deelnemers 40 – 55 jaar (middengroep)
c. De deelnemers 55 – 68 jaar (deelnemers die vlak tegen de pensioenleeftijd aanzitten)

Groep a deelnemers t/m 40 jaar en groep b deelnemers 40-55 jaar
De resultaten van deze twee groepen zijn ongeveer gelijk. Bijna 70% geeft aan inhoudelijk op de hoogte te zijn van de pensioenregeling en het grootste gedeelte is zich ook bewust van pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde. Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat ze niet op de hoogte zijn van de momenten waarop er keuzes gemaakt kunnen worden. Daarnaast leest maar de helft van de deelnemers het Uniform Pensioenoverzicht. Het valt op dat veel deelnemers niet veel weten over hun pensioen. Dit terwijl het pensioen van groot belang is en zowel de deelnemers als de werkgever veel geld betalen voor het pensioen. Verder zijn de life events (zoals bijvoorbeeld samenwonen, trouwen en scheiden) met name relevant voor deze deelnemers. Wij willen ons daarom vooral daarop richten. Dit is al wel in 2020 gedaan met onze blogs, maar we willen de life events ook uitdrukkelijker terug laten komen op onze website en hiernaar verwijzen via andere communicatiemiddelen. Wij gaan dus enkele verbeterpunten doorvoeren ten aanzien van de communicatie met deze deelnemers.

Groep c deelnemers 55 – 68 jaar
De laatste groep (groep c) heeft regelmatig contact met de helpdesk. Tevens ontvangen zij op 58-jarige leeftijd een felicitatiekaart met daarin een link naar de pensioenplanner om deze planner bij hen onder de aandacht te brengen. Wij zijn van mening dat er in het kader van communicatie met deze deelnemers vooralsnog geen directe verbeterpunten zijn. Uiteraard zal de extra communicatie omtrent life events (zoals bijvoorbeeld samenwonen, trouwen en scheiden) ten behoeve van de deelnemers t/m 55 jaar ook beschikbaar zijn voor deze groep deelnemers.

Gerelateerde berichten

Heineken Pensioenfonds hoort bij top pensioenfondsen met hoogste rendement

22 mei 2023

In dit nieuwsbericht informeren we je over het beleggingsresultaat van Heineken Pensioenfonds over 2022. Uit onderzoek van consultants Bell en OverRendement is gebleken dat ons pensioenfonds in 2022 met beleggen het beste resultaat heeft behaald van alle pensioenfondsen in Nederland.

Vacatures en wijzigingen Verantwoordingsorgaan

31 maart 2023

Martin Bijnagte heeft in december helaas laten weten vanwege persoonlijke redenen het Verantwoordingsorgaan te verlaten. Het Heineken Pensioenfonds dankt hem voor zijn inzet het afgelopen jaar. In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacature namens de werkgever, een vacature namens de werknemers en een vacature namens de pensioengerechtigden. Lijkt het je leuk om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact met ons op.

Podcasts

31 maart 2023

Op onze website hebben we enkele podcasts geplaatst, genaamd de Pensioen Shorties. In deze podcasts wordt kort verteld over pensioen en/of wanneer je iets aan je pensioen moet doen. Over bijvoorbeeld pensioen bij trouwen, kinderen krijgen of arbeidsongeschiktheid. De podcasts zijn al wat ouder, maar zeker nog relevant.