Doelrapportage nulmeting

Met betrekking tot klimaat is er ultimo 2020 een nulmeting verricht om de CO2 voetafdruk te bepalen van onze (nagenoeg gehele) portefeuille in aandelen ontwikkelde markten. Deze meting beslaat zo’n 99,6% van de waarde van onze gehele portefeuille in aandelen ontwikkelde markten (2019: 93,9%) en zo’n 33,1% van de waarde van onze totale portefeuille (2019: 30,8%).

Certain information ©2020 MSCI[1] ESG Research LLC. Reproduced by permission.

De CO2 uitstoot is gemeten door onze investering in een onderneming te delen door de marktwaarde van die onderneming (dit bepaalt ons eigendomsaandeel in die onderneming) en dit te vermenigvuldigen met de (scope 1+2) CO2 uitstoot van die onderneming. Deze uitstoot die op deze manier aan onze investering toe te rekenen is, is vervolgens gesommeerd over alle ondernemingen waarin wij belegd hebben en waarvoor CO2 uitstootgegevens beschikbaar zijn. De CO2 uitstootcijfers zijn verkregen van MSCI en betreffen 2019. De investeringen in onze portefeuille zijn gemeten ultimo 2019 respectievelijk 2020.

Overigens bevatten bovengenoemde CO2 uitstoot cijfers niet alleen de uitstoot van koolstofdioxide sec, maar ook van de in het Kyoto Protocol genoemde broeikasgassen methaan (CH4 ), distikstofmonoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFCs), perfluorkoolstoffen (PCFs), zwavelhexafluoride (SF6 ) en stikstoftrifluoride (NF3 ). De uitstoot van deze broeikasgassen zijn omgerekend naar een ‘CO2 equivalent’ uitstoot op basis van hun relatieve broeikaseffect. Het rapporteren van CO2e in plaats van CO2 sec volgt de “Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard” en is de standaard rapportage van de uitstoot van broeikasgas binnen ESG rapportages.

Zoals deze cijfers aangeven is er in onze portefeuille een enorme reductie geweest in CO2 voetafdruk in 2020, hetgeen voornamelijk het gevolg is geweest van een wijziging in onze beleggingsstrategie om RAFI, een relatief groot aandeel in de industrie en energie sector, te vervangen door een multifactor strategie.

Volgend jaar zal het meetinstrument voor zover mogelijk worden gecompleteerd met metingen voor water, mensenrechten en wellicht nog andere ESG-criteria.

[1] Although Stichting Heineken Pensioenfonds information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the “ESG Parties”), obtain information (the “Information”) from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.