Trefwoordenlijst

Trefwoordenlijst op alfabetische volgorde

Klik hier om de trefwoordenlijst te downloaden.

ABTN Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.
A-Factor Aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar. De A-factor staat vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO, zie hierna) dat door het pensioenfonds jaarlijks wordt verstrekt aan deelnemers. De A-factor kan worden gebruikt om te bepalen hoeveel lijfrentepremie mag worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting, door een deelnemer die via een lijfrente extra oudedagspensioen wil opbouwen.
AFM Autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking door, onder andere, pensioenfondsen.
Afkoop Het opgebouwde pensioen wordt vòòr de pensioendatum in èèn keer uitbetaald, in plaats van in termijnbedragen vanaf de pensioendatum. Dat kan alleen wanneer het pensioen bij ingang jaarlijks niet meer bedraagt dan 503,24 Euro (2021)
Anw Algemene Nabestaandenwet. Wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor nabestaanden die in Nederland wonen. Niet iedereen komt voor Anw in aanmerking, aangezien dit afhankelijk is van de leeftijd, de gezinssituatie en het inkomen van de nabestaande(n). De Anw loopt uiterlijk door tot de partner van de overledene 65 jaar wordt dan wel bij eerder (her)trouwen, geregisteerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Zie de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.
AOW Algemene Ouderdomswet. Dit is een basispensioen voor iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. De AOW gaat in op 65 jaar en wordt uitgekeerd zoalng iemand in leven is. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van de burgerlijke staat, de gezinssituatie en de leeftijd en het inkomen van een eventuele partner. De uitkering is lager als iemand tussen 15 en 65 jaar niet voortdurend in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. Zie ook de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl
Arbeidsongeschiktheids-pensioen Als een deelnemer na twee jaar ziekte voor 80-100% arbeidsongeschikt is en uit dienst treedt, heeft hij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast keert het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen uit ter grootte van 70% van het pensioengevend salaris, inclusief eventuele tantièmeinbouw, dat boven de inkomensgrens van de WIA ligt.
Beleggingsrendement Het rendement is de opbrengst van het vermogen over een bepaalde periode, uitgedrukt als een percentage van dat vermogen.
Bijzonder partnerpensioen Het gedeelte van het partnerpensioen waarop de de ex-partner recht heeft. Dit wordt berekend over het aantal deelnemingsjaren tot de datum waarop de echtscheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of samenwoning heeft plaats gevonden. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde.
Compliance officer Een onafhankelijke toezichthouder die toetst of de Gedragscode van het pensioenfonds en/of de wet- en regelgeving door het bestuur, de medewerkers en externe partijen van het pensioenfonds worden nageleefd.
Deelnemersraad Een orgaan van het pensioenfonds dat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die het pensioenfonds betreffen.
Dekkingsgraad De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het pensioenfonds weer. Het is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het vermogen even groot is als de pensioenverplichting. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds.
DNB De Nederlandsche Bank. Orgaan dat (prudentieel) toezicht houdt op financiële instellingen. Hieronder wordt verstaan: toezicht gericht op het bevorderen van de financiële degelijkheid van, onder andere, pensioenfondsen.
FTK Financieel Toetsingskader. Door DNB opgestelde beleidsregels voor de toetsing van de financiële positie van een pensioenfonds.
Franchise Het gedeelte van het salaris, dat voor de berekening van het pensioen en de premie buiten beschouwing wordt gelaten, omdat de AOW voor dit gedeelte voorziet in het pensioeninkomen. Hierover betaalt u geen pensioenpremie en bouwt u dus geen pensioen op.
FVP Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. De Stichting FVP geeft een bijdrage in de pensioenpremie aan deelnemers die (vòòr 2011) op of na hun 40ste werkloos zijn geworden, zolang zij een WW-uitkering ontvangen. De hoogte van deze bijdrage is gemaximeerd. Zie ook de website: http://www.svb.nl/int/nl/fvp/
Gedragscode Document waarin regels en richtlijnen worden gegeven ter voorkoming van belangenconflicten tussen zakelijke belangen en privé-belangen van bestuursleden of (externe) medewerkers van het pensioenfonds en van misbruik van vertrouwelijke informatie
Geïndexeerde middelloonregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van uw (te bereiken) oudedagspensioen en partnerpensioen is gebaseerd op uw gemiddelde inkomen tijdens de periode dat u deelnemer bent (geweest) aan de Heineken Pensioenregeling. Het opgebouwde oudedags- en partnerpensioen worden vervolgens voorwaardelijk verhoogd. Zie ook toeslagverlening.
Gewezen deelnemer De ex-werknemer met een opgebouwde pensioenaanspraak, van wie de deelneming is geëindigd. Ook wel slaper genoemd.
Governance Het stelsel van verantwoordelijkheden van alle partijen, die bij het besturen van het fonds betrokken zijn. De manier waarop het pensioenfonds is georganiseerd (structuur) en de verantwoordelijkheden worden uitgevoerd (processen).
Herstelplan Plan van aanpak gericht op het herstel van het dekkingstekort (kortetermijnherstelplan) of het reservetekort (langetermijnherstelplan) bij een pensioenfonds.
Indexeringsbeleid Zie toeslagverlening
Kostendekkende premie In het financieel toetsingskader gehanteerde term. Hiermee wordt bedoeld de premie die nodig is om de onvoorwaardelijke en – in voorkomende gevallen – voorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst in dat jaar en voor de langere termijn na te komen. Deze premie bestaat kort samengevat uit de actuarieel benodigde premie voor de inkoop van het onvoorwaardelijk deel van de uit de pensioenovereenkomst voortvloeiende pensioenverplichting, een opslag voor solvabiliteit, een opslag voor uitvoeringskosten en de actuarieel benodigde premie voor het voorwaardelijk deel van de pensioenovereenkomst.
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Een vorm van beleggen waarbij de investeerder de gevolgen voor mens en milieu laat meewegen.
Nabestaanden De (ex-)partner en de kinderen die volgens de pensioenreglementen recht hebben op pensioen na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde.
Overlevingstafels Statistisch overzicht met betrekking tot onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. Deze tafels worden vastgesteld door het Actuarieel Genootschap.
Opbouwpercentage U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend loon – franchise) dat per jaar wordt opgebouwd.
Pensioengevend loon Het pensioengevend loon is omschreven in het pensioenreglement. Het betreft het loon waarover een deelnemer pensioen kan opbouwen. De deelnemer bouwt echter slechts pensioen op over de pensioengrondslag.
Pensioengrondslag Het pensioengevend loon minus de franchise.
Pensioenregister Een register dat gezamenlijk is opgezet door de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank. Het pensioenregister maakt het burgers mogelijk om via één ingang een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in collectieve regelingen, opgebouwde pensioenaanspraken plus de AOW-uitkering.
Pensioenreglement Het document, waarin de pensioenregeling staat beschreven. Het pensioenreglement is de juridische basis waaraan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden met betrekking tot die pensioenregeling hun aanspraken en uitkeringen ontlenen.
Pensioenverevening De verdeling van het oudedagspensioen bij een scheiding die in of na 1995 is uitgesproken is vastgelegd in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. De ex-partner heeft dan recht op de helft van het oudedagspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is opgebouwd. In geval van een (gewezen) deelnemer gaat dit pensioen in op de pensioendatum van die (gewezen) deelnemer.
Pensioenvermogen Het pensioenvermogen van het Heineken pensioenfonds is gelijk aan de activa tegen actuele waarde verminderd met het stichtingskapitaal en de diverse crediteuren en andere passiva. Dit pensioenvermogen dient ter dekking van de verplichtingen van het Heineken pensioenfonds .
Pensioenverplichting De pensioenverplichting van het fonds is de waarde van alle pensioenaanspraken en -rechten die (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben opgebouwd, in feite dus alles wat het fonds tot in de verre toekomst ooit moet uitbetalen.
Premie-dekkingsgraad De premie-dekkingsgraad is gelijk aan het pensioenvermogen minus de beleggingsreserve gedeeld door de toetsingsvoorziening.
Premievrije pensioenaanspraak Wanneer deelneming aan een pensioenregeling eindigt, anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioenleeftijd, krijgt de ex-deelnemer een aanspraak op oudedags-, partner en eventueel wezenpensioen, zonder dat hij daarvoor nog premie hoeft te betalen. Deze pensioenaanspraken worden niet verder opgebouwd maar nog wel voorwaardelijk verhoogd conform het toeslagbeleid.
Reële waarde het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn.
(Reken)rente Om de actuele waarde van de (toekomstige) pensioenverplichtingen te kunnen bepalen, is het noodzakelijk om een (voorzichtige) veronderstelling te maken voor het te behalen rendement in de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van de zogeheten (reken)rente die wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank. Bij de berekening van contante waarden van toekomstige pensioenbetalingen wordt van dit rendementspercentage uitgegaan.
Rentemiddeling De pensioenverplichtingen worden berekend op basis van een gemiddelde rente.
Startbrief Een informatiebrief welke binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken aan de deelnemer moet worden verstrekt. In deze brief wordt de deelnemer geïnformeerd over een aantal onderwerpen waaronder de inhoud van de pensioenregeling en de toeslagverlening.
Toeslagverlening Toeslagverlening, ook wel indexatie genoemd, heeft betrekking op het door het pensioenfonds jaarlijks verhogen van opgebouwde en ingegane pensioenen. Doel hiervan is behoud van koopkracht. Het pensioenfonds streeft ernaar om op de pensioenen elk jaar een toeslag te verlenen, maar geeft hiervoor geen garanties! Jaarlijks besluit het bestuur van het pensioenfonds of op de pensioenen een toeslag kan worden verleend. Er bestaat dus geen recht op toeslag. Er wordt bovendien door het pensioenfonds geen financiële reserve aangehouden om toeslagen op de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Beleid met betrekking tot (jaarlijkse) verhoging van opgebouwde en ingegane pensioenen, om zodoende de waardevastheid van deze pensioenen op langere termijn na te streven.
Toetsingsvoorziening De toetsingsvoorziening is gelijk aan de contante waarde van de tot de balansdatum opgebouwde aanspraken op pensioen, met inbegrip van verwachte carrièrestijgingen van de actieven.
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Het pensioenoverzicht dat alle (gewezen) deelnemers van het pensioenfonds jaarlijks ontvangen. Dit overzicht geeft inzicht in de (hoogte) van het oudedags- en arbeidsongeschiktheidspensioen, maar ook in de partner- en wezenpensioenen. Alle pensioenuitvoerders in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dit maakt de pensioensituatie voor iedereen een stuk duidelijker.
Verantwoordingsorgaan Orgaan van het pensioenfonds waar het bestuur verantwoording aan aflegt en waarin van de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever elk èèn vertegenwoordiger zitting hebben.
Vermogen Het vermogen van het fonds zijn alle bezittingen die het fonds in kas heeft (aandelen, vastgoed, vastrentende waarden, etc.).
Visitatiecommissie Commissie die bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen die door het bestuur zijn benoemd. De Visitatiecommissie toetst èèn keer in de drie jaar of zoveel vaker als het bestuur dat wenselijk acht, het functioneren van het bestuur.
Waardeoverdracht Overdracht van de waarde van uw pensioenaanspraken als u van werkgever en pensioenuitvoerder verandert. Uw oude pensioenuitvoerder berekent welk bedrag uw pensioenaanspraken waard zijn. Voor dit bedrag biedt uw nieuwe pensioenuitvoerder u nieuwe pensioenaanspraken aan. Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken van de pensioenverzekeraar van de oude naar die van de nieuwe werkgever ter inkoop van pensioenaanspraken.
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een werknemersverzekering op grond waarvan uitkeringen aan werknemers die na de periode van de loondoorbetalingsverplichting nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het door de werknemer genoten (dag)loon, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid. Op mensen die na 1 januari 2006 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden is de WAO niet van toepassing.
WIA Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is per 1 januari 2006 de opvolger van de WAO. De wet is van toepassing op werknemers die op of na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt zijn geworden.
WGA Regeling die bedoeld is voor werknemers die gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt raken. Werknemers die voor 80% of meer arbeidsongeschikt raken vallen ook onder de WGA als verwacht wordt dat ze voldoende zullen herstellen om weer te kunnen werken. Zie ook de website van het UWV: www.uwv.nl

Snel naar

Navigeer snel naar de meest gebruikte pagina’s op onze website.